2021 оны 01-р сарын 17, Ням гариг
Хэвлэх

Үнэ тариф

Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын
ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн
2014 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 23 тоот
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

 

 

 

ДД

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Тариф

1

Зөөврөөр цэвэр ус түгээх ААНБ

төг/л

12.00

2

Зөөврөөр бохир ус зайлуулах

төг/л

10.00

3

Зөөврөөр бохир ус түгээх

төг/л

1.82